Vedtekter for Rønvik menighetsbarnehage

Rønvik menighetsbarnehage er en menighetsbarnehage. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og samarbeider tett med Rønvik kirke. Men vi driver under samme forutsetninger og regelverk som en "vanlig" barnehage.

VEDTEKTER FOR RØNVIK MENIGHETSBARNEHAGE

Stiftelsen Rønvik Menighetsbarnehage har i møte 19.01.94, 18.05.94, 26.01.95, 06.10.97 og 18.03.04 foretatt endringer av vedtektene for Rønvik Menighetsbarnehage fastsatt i møte 23.11.87. Vedtektene er i medhold av "Lov om barnehager av 5. mai 1995", med forskrifter, herunder forskrift om rammeplan for barnehager som trådte i kraft 1. januar 1996.

§ 1 Forvaltning av barnehagen (eierforhold)

Rønvik Menighetsbarnehage eies av Stiftelsen Rønvik Menighetsbarnehage. Eiers oppgave og ansvar tilligger Stiftelsen.

§ 2 Formålsbestemmelse

1. Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle toleranse og evne til å ha omsorg for andre, gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

2. Barnehagen har vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsbestemmelse.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder og modenhet og deres hjemmemiljø. Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik det bl.a. kommer til uttrykk ved de store kristne høytider.

§ 3 Barnehagens samarbeidsutvalg

1. Barnehagen har et samarbeidsutvalg hvor foreldre, personale og eier er representert. Barnehagens samarbeidsutvalg har ansvar for den alminnelige drift av barnehagen i nær kontakt med barnehagens styrer.

Barnehagens samarbeidsutvalg skal behandle årsplan for barnehagens virksomhet.

Barnehagens samarbeidsutvalg skal legge fram regnskap og forslag til budsjett overfor stiftelsens styre.

Barnehagens samarbeidsutvalg skal uttale seg om endringer av vedtekter og personalinstrukser.

Barnehagens samarbeidsutvalg skal ellers behandle saker av viktighet for barnehagen. Saker av særlig viktighet for foreldrene skal forelegges foreldrerådet i barnehagen.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av 6 personer, hvorav 2 fra stiftelsens styre, 2 fra de ansatte og 2 fra foreldrene. Funksjonstiden for stiftelsens representanter fastsettes av stiftelsens styre. Funksjonstiden for de ansatte og foreldrene er 1 - ett - år. Barnehagens samarbeidsutvalg konstituerer seg selv.

2. Forvaltningsregler for barnehagens samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget gjør vedtak i møter. Samarbeidsutvalget er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede og avgir stemme. Vedtak fattes ved vanlig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjelder det som formannen har stemt for.

§ 4 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i vedkommende barnehage.

Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hver frammøtt.

Foreldremøte avholdes 2-3 ganger i året. Personalet skal være tilstede på disse møtene.

Avdelingsleder bør 2 ganger i året innkalle de enkelte foreldre til foreldresamtale.

§ 5 Tilsetting av personale

Stiftelsen tilsetter personalet. Styreren har anledning til å uttale seg ved tilsetting. Styrer og avdelingsleder skal ha førskolelærerutdanning.

Stiftelsen fastsetter instruks for personalet. Personalet skal arbeide i samsvar med de formål som er satt for virksomheten.

§ 6 Opptak av barn

A. OPPTAK AV BARN
Det velges årlig en opptakskomite bestående av styrer, en fra samarbeidsutvalget og en fra stiftelsen. Opptakskomiteen foretar opptak. Ved valg av komiteen må man ta hensyn til event. inhabilitet. Opptakskomiteen foretar opptak av barn på bakgrunn av styrers innstilling. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema og etter forutgående kunngjøring.

Barnet tildeles fast plass. Permisjon kan innvilges under forutsetning av at plassen blir overtatt av annet barn i permisjonsperioden.

Oppsigelsesfristen er 2 - to - måneder fra påfølgende hele måned. Det gis ikke anledning til å si opp plassen for juni måned. Søknader som kommer inn f.o.m. 1. januar i kommende barnehageår, vil bli behandlet ved hovedopptaket.

B. OPPTAKSKRITERIER

Barnehagen følger følgende opptakskriterier:

· Ved opptak legges det vekt på barns sosiale tilpasning i hjemmemiljøet, og helsemessige, økonomiske og sosiale forhold i hjemmet.

· Videre legges det vekt på barnas mulighet for lek og utfoldelse i nærheten av hjemmet, samt muligheten for samvær med andre barn.

· Det må ved opptak tas hensyn til barnegruppens sammensetning.

· Barn fra Saltvern-, Rønvik- og nordsida-området har fortrinnsrett.

· Funksjonshemmede barn skal ha prioritet ved opptak, såfremt de kan ha nytte av oppholdet.

· Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, skal gis prioritet ved opptak.

§ 7 Åpningstider

Barnehagen skal drives som heldagsbarnehage. Barnehagen er har 6 plasser for barn i alderen 1-3 år, og 16,5 plasser for barn i alderen 3 - 6 år. Barnehagen har åpent fra kl. 07.20 - 16.30. Lørdager har barnehagen stengt.

I juletida har barnehagen følgende åpningstider:

* Julaften: stengt

* Virkedager i romjula: kl. 08.00 - 15.30

* Nyttårsaften: stengt

I påsken har barnehagen åpent mandag, tirsdag og onsdag i "den stille uke". Onsdag før skjærtorsdag stenges den kl. 12.00.

Barnehagen har stengt 3 dager i august for planlegging, samt 3 dager spredd utover året.

§ 8 Foreldrebetaling

Stiftelsen fastsetter foreldrebetalingen. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned.

Foreldrene kan kalles inn til dugnadsarbeid inntil 10 timer hvert barnehageår for hver familie.

§ 9 Bruk av barnehagen

Når det ikke hindrer den daglige drift av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Stiftelsen Rønvik Menighetsbarnehage står ansvarlig for utleie, prisfastsettelse og bruk av barnehagelokalene. Utleie skjer i samråd med barnehagens ansatte.

§ 10 Årsplan

Barnehagen skal ha en årsplan som gir en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Gjennom behandling av årsplan i samarbeidsutvalget kan foreldrene og stiftelsen medvirke til utformingen av barnehagens innhold.

§ 11 Mislighold av den tildelte plassen

Mislighold av tildelt plass kan føre til oppsigelse.

§ 12 Endringer av vedtekter

Vedtektene for Rønvik Menighetsbarnehage gjøres gjeldene fra 1. des. 1987. Endringer av vedtektene kan bare foretas av stiftelsen etter uttalelse fra samarbeidsutvalget og sendes barnehagenemnda og fylkesmannen til orientering.

Stiftelsen kan bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

§ 13 Barnas netto leke- og oppholdsareal

Stiftelsen har gjort følgende vedtak: Barn under tre år skal ha 5,5 m² netto leke- og oppholdsareal. Barn over tre år skal ha 4 m² netto leke- og oppholdsareal.

§ 14 Internkontroll

Barnehagen v/styrer har ansvar for at det blir gjennomført internkontroll med sjekkliste hvert år, i tråd med forskrift om internkontroll.