Vedtekter for Rønvik menighetsbarnehage

Rønvik menighetsbarnehage er en menighetsbarnehage. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og samarbeider tett med Rønvik kirke. Men vi driver under samme forutsetninger og regelverk som en "vanlig" barnehage.

Vedtekter for Rønvik menighetsbarnehage

 

Vedtekter for Rønvik menighetsbarnehage i

henhold til barnehageloven § 7

 

Barnehagevedtektene er fastsatt av styret, den 01.12.1987, og endret i møter

19.01.94, 18.05.94, 26.01.95, 06.10.97, 18.03.04 og 17.10.18. Vedtektene er i

medhold av "Lov om barnehager av 1.8.2018", med forskrifter, herunder forskrift om

rammeplan for barnehager som trådte i kraft 1.8.2017.

I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder også vedtekter etter stiftelsesloven.

 

1. Eierforhold

Rønvik menighetsbarnehage er en stiftelse. Styret er virksomhetens øverste organ.

 

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen har vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsbestemmelse.

Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik det bl.a. kommer til uttrykk

ved de store kristne høytider. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske

grunnleggende verdier i kristendommen, slik som respekt for menneskeverdet og

naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som

også er forankret i menneskerettighetene. Den etiske veiledningen barnehagen gir, må

ta hensyn til barnas alder og deres modenhet.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på

seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og

ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og

trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling

og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,

vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

3. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

4. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er Rønvik. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet

etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak

utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier som nedenfor gjelder.

Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år

barnet fyller 6 år.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

Vedtekter etter barnehageloven § 7

a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om

barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

b) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

c) Barn som har krav på plass i hht fødselsdato. (j.f opptakskriterier i Bodø kommune)

d) Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og

alderssammensetning i barnegruppen. [Eks: Med balansert kjønnssammensetning

menes her like mange gutter som jenter innenfor hver aldersgruppe og avdeling/

base. Med balansert alderssammensetning menes her ca. like mange barn i hvert

årskull]

 

5. Opptaksperiode, oppsigelse og heving

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess.

Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet

opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige

plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den dagen oppsigelsen kom

frem til mottaker. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Permisjon kan innvilges av daglig leder under forutsetning av at plassen blir overtatt av

annet barn i permisjonsperioden. Om permisjon ikke er innvilget må plassen betales i

sin helhet så lenge barnet disponerer plassen, selv om den står ubrukt i en periode.

Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned.

Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i

oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Ved 2 måneders utestående betaling, kan barnehageplassen sies opp av styret og daglig

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold

kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Mislighold kan være:

• Dersom en søker bevisst har gitt uriktige opplysninger og disse har vært

bestemmende for tildeling av plassen.

• Dersom barnets foreldre/foresatte bryter eller unnlater å følge barnehagens

• Uregelmessig betaling av plassen eller utestående foreldrebetaling.

• Dersom foreldre/foresatte opptrer på en måte som er egnet til å skade eller sette i

fare barn, andre foreldre/foresatte eller ansatte.

• Dersom foreldre/foresatte over tid opptrer utilbørlig overfor barnehagens ansatte,

ledelse, øvrige foresatte eller barn.

 

6. Foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret.

Betalingen fordeles på 11 måneder i året, juli er betalingsfri. Foreldrebetalingen

forfaller til betaling forskuddsvis den 15. hver måned. Nye barn betaler for plassen fra

den oppstartdatoen som fremgår av avtale.

Søskenmoderasjon gis i henhold til statlige bestemmelser.

Vedtekter etter barnehageloven § 7

I følge forskrift om foreldrebetaling i barnehager, jfr. barnehageloven § 15, skal

betaling for første barn utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede

personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Det søkes

for ett barnehageår av gangen, og søknaden sendes til kommunen der barnet er

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke for alle barn over 4

år, som bor i familier med en samlet inntekt som ligger under den inntektsgrensen som

Stortinget fastsetter.

Ved purring ilegges purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig

inkasso. Manglende betaling kan føre til tap av plass, jfr. vedtektene punkt 5.

Foreldre i barnehagen oppfordres til å være med på dugnad, i barnehagen, i løpet av

barnehageåret.

 

7. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på

avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet

etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med

nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere

bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages

over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt

avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har

mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller

burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

8. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens barn skal til enhver tid ha godkjent oppholds- og lekeareal. Barnehagen følger

anbefalt norm gitt av Kunnskapsdepartementet. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4

kvadrat meter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under

tre år.

 

9. Åpningstid og ferie

Barnehageåret starter uke 33.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.15 til kl. 16.30 mandag til fredag. Barnehagen er stengt

på helligdager.

Barnehagen har stengt på julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember).

Virkedager i romjulen har barnehagen åpent 08.00-15.30.

I påsken har barnehagen åpent mandag, tirsdag og onsdag. Onsdag før skjærtorsdag

stenger barnehagen kl. 12.00.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Disse

forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen.

Foreldre/foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne

Alle barn i barnehagen skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret, av disse skal

minimum 2 være sammenhengende. 3 uker bør avvikles i perioden uke 25-32.

Vedtekter etter barnehageloven § 7

 

10. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende

organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og

a) SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for

barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med

utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske

virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker

av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen

om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om

dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse

av årsplanen.

Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal

ikke behandles av SU.

b) SU skal ha 6 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene, 2 fra de ansatte og 2

fra stiftelsens styre. Foreldrene, de ansatte og styret skal delta med like mange

c) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Dette skal være en av

foreldrerepresentantene. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som

flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen

har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller

barnehagen finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har

kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså

stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer

protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og

de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

11. Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til SU.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for

foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet

er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i

barnehageåret.

Vedtekter etter barnehageloven § 7

Foreldreråd holdes minst en gang i året, gjerne i forbindelse med årsmøtet.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig

flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser

som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså

stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent

signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer,

styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 

13. Vedtektsendringer

Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan

gjennomføres med alminnelig flertall i styret. Slik endring skal varsles skriftlig med

minst to måneders frist før iverksettelse.

 

 

Vedtekter etter barnehageloven § 7